ข่าวเปิดสอบมาใหม่ วันนี้ !

เทศบาลตําบลม่วงสามสิบ เปิดสอบบรรจุ 9 อัตรา วุฒิ ปวช, ปวส, ป.ตรี - สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กันยายน 2557


เทศบาลตําบลม่วงสามสิบ เปิดสอบบรรจุ 9 อัตรา วุฒิ ปวช, ปวส, ป.ตรี - สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กันยายน 2557

เทศบาลตําบลม่วงสามสิบ
อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
จํานวน 7 ตําแหน่ง จํานวน 9 อัตรา

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 1 จํานวน 1 อัตรา

1.2 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จํานวน 5 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จํานวน 2 อัตรา
(2) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุระดับ 2 จํานวน 1 อัตรา
(3) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับ 2 จํานวน 1 อัตรา
(4) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานประปา ระดับ 2 จํานวน 1 อัตรา
(5) ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ระดับ 2 จํานวน 2 อัตรา

1.3 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ตําแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 3 จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ
ผูสมัครสอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ดังนี้
3.1 ตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
3.1.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,440 บาท หรือตาม ที่ ก.ท.กําหนด

3.2 ตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
3.2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 10,880 บาท
3.2.2 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 11,510 บาท

3.3 ตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
3.3.1 คุณวุฒิปริญญาตรีอัตราเงินเดือน 15,060 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
กําหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ระหวางวันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สานักงานเทศบาลตําบลม่วงสามสิบ เลขที่ 169 หมูที่ 5 ตําบลม่วงสามสิบ อําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่ง เทานั้น ดูรายละเอียดได้ที่ สํานักงานเทศบาลตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่เว็บไซต์ www.muang30.org หรือสอบถามทางโทรศัพทได้ที่ 0-4548-9022

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.muang30.org/images/works/public_news/Doc.pdf
 

อบจ.สระแก้ว รับสมัครสอบ 20 อัตรา ตั้งแต่ 1-9ก.ย.57


อบจ.สระแก้ว รับสมัครสอบ 20 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 9 ก.ย.57

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
    1.1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    1.2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
    1.3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
    1.4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
    1.5) ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
    1.6) ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
    1.7) ตำแหน่งผู้ช่วยครู
          1.7.1) สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
          1.7.2) ผู้ช่วยครูสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
          1.7.3) ผู้ช่วยครูวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

     1.8) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

2) พนักงานจ้างทั่วไป
    2.1) คนงาน จำนวน 7 อัตรา
    2.2) คนสวน จำนวน 1 อัตรา

กำนหดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ  ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
8888 หมู่ 2 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง , จ.สระแก้ว 27000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3724-0999 ต่อ 262

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกไฟล์แนบ : อบจ.สระแก้ว เปิดสอบพนักงานจ้าง 20 อัตรา

 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครสอบพนักงานจ้าง 8 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา


ด้วยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติตามภารกิจ

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
    1.1) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
    1.2) ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
    1.3) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
    1.4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา
    1.5) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
    1.6) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา

2) พนักงานจ้างทั่วไป
    2.1) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
    2.2) คนงานจำนวน 3 อัตรา

กำนหดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 8-16 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
222 หมู่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9800, 02-363-9801, 02-363-9802 (ศูนย์กลางบริการติดต่อสอบถาม)
หมายเลขโทรสาร 02-363-9809

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกไฟล์แนบ : http://www.poochaosamingprai.go.th/attachments/article/1056/1sep.pdf 
 

อบต.แม่สลองใน เปิดสอบพนักงานจ้าง 13 อัตรา - สมัคร 1-12 ก.ย.57


อบต.แม่สลองใน เปิดสอบพนักงานจ้าง 13 อัตรา - สมัคร 1-12 ก.ย.57

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2557 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
    1.1)ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา

2) พนักงานจ้างทั่วไป
    2.1) นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
    2.2) แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
    2.3) พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา
    2.4) คนงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

กำนหดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-12 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่053-730322

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกไฟล์แนบ : http://www.maesalongnai.go.th/modules/news/attachments/1409544940.pdf 
 

เทศบาลตำบลหนองผือ เปิดสอบบรรจุ 7 อัตรา - รับสมัคร 28 ส.ค.ถึง 17 ก.ย.2557เทศบาลตำบลหนองผือ เปิดสอบบรรจุ 7 อัตรา - รับสมัคร 28 ส.ค.ถึง 17 ก.ย.2557

ประกาศเทศบาลตำบลหนองผือ
เรื่อง   การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
ระดับ 2  และระดับ  3  ประจำปีงบประมาณ  2557

   ------------------------------------      

ด้วย เทศบาลตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  จำนวน  6  ตำแหน่ง  7  อัตรา

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบแข่งขันมีดังต่อไปนี้
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา
   1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
   2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
   3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
   4. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา
   1. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
   2. ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

- ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  2
   1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวท.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน  10,880 บาท
   2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า   อัตราเงินเดือน  11,510  บาท

- ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3
   1) ปริญญาตรี  ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  อัตราเงินเดือน 15,060  บาท

กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน  ตั้งแต่วันที่  28  สิงหาคม พ.ศ.2557  ถึงวันที่ 17  กันยายน พ.ศ. 2557   ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผือ  ดูรายละเอียดได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  หรือ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่  045-252-717  หรือทางเว็บไซด์  www.npsm.go.th

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: หมู่12, ถนนอรุณประเสริฐ, ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี, 34170
โทรศัพท์:045 214 102

รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูได้ที่ http://www.nongphue.net/index.php?mo=14&newsid=376696

 

เทศบาลตำบลเขมราฐ เปิดสอบบรรจุ 8 อัตรา - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 กันยายน 2557เทศบาลตำบลเขมราฐ เปิดสอบบรรจุ 8 อัตรา - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 กันยายน 2557

เทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหัวดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

   1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1    จำนวน 2 อัตรา

   2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2  จำนวน 1 อัตรา

   3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน  ระดับ 2   จำนวน  1อัตรา

   4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2  จำนวน 1 อัตรา

   5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ 2  จำนวน 1 อัตรา

   6. ตำแหน่งนิติกร  ระดับ 3  จำนวน  1อัตรา

   7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา


วันเวลาสถานที่รับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูได้ที่ : http://khemaratthani.com/?p=862#more-862

 

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา - รับสมัครวันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2557


เทศบาลนครขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา - รับสมัครวันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2557
เรียบเรียงโดย localjobcenter
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลนครขอนแก่น

ด้วยเทศบาลนครขอนแก่น ประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 ถึง 24 มิถุนายน 2557 วันและเวลาราชการ ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลนครขอนแก่น เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร
คลิกไฟล์แนบ : http://www.kkmuni.go.th/job/6-57/330-06-57.pdf

 
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. เปิดสอบท้องถิ่น - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger